Завідувач лабораторії: Якубовська Світлана Костянтинівна

 

Санітарно-гігієнічна лабораторія

 

ДУ «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

 

 

 

Завідувачка лабораторії: Якубовська Світлана Костянтинівна, лікар-лаборант-гігієніст вищої категорії.

 

Телефон: (0542) 650-629

 

 

 

Санітарно-гігієнічна лабораторія входить до складу Державної установи «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я  України» (далі – Центр).

 

Санітарно-гігієнічна лабораторія (як підрозділ Випробувальної лабораторії Центру) має атестат акредитації  Національного агентства з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017(ISO/IEC 17025:2017 IDT)  за  № 20627 з терміном дії до 10 січня 2024 року та свідоцтво про атестацію Державного підприємства „Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” № РУ-0116/18 з терміном дії до 04.04.2023 року.

 

Санітарно-гігієнічна лабораторія здійснює:

 

контроль за дотриманням юридичними та фізичними особами санітарного законодавства з метою попередження, виявлення та винятку впливу шкідливих факторів на здоров’я людини.

 

Об’єктивними критеріями оцінки діяльності санітарно – епідеміологічної служби є лабораторні дослідження, на підставі яких санітарні лікарі, епідеміологи та інші фахівці розроблюють санітарно-епідеміологічні заходи.

 

Лабораторні дослідження проводяться у відповідності до діючих ДСТУ, РСТУ, ГОСТів, інструктивно-методичних вказівок і методичних рекомендацій.

 

Робота санітарно-гігієнічної лабораторії націлена на своєчасне та якісне забезпечення  відділення організації лабораторних досліджень об’єктивними лабораторними даними для проведення поточного та попереджувального санітарного нагляду.

 

         У своїй діяльності   фахівці   лабораторії   керуються Законами України, наказами МОЗ України, “Положенням   про санітарно-гігієнічнулабораторію», затвердженим 03.01.2013р., настановою з якості Випробувальноїлабораторії Центру»танормативно-технічною документацією.  

 

       Згідно галузі атестації лабораторії на проведення вимірювань у сферах робіт із забезпечення охорони здоров’я, робіт із забезпечення захисту життя та здоров’я громадян,  контролю безпеки умов праці, і безпеки  та якості харчових продуктів спеціалістами лабораторії проводяться такі  дослідження об'єктів вимірювань факторів навколишнього середовища як: вода питна, вода дистильована, дезінфікційні засоби і речовини, вода відкритих водоймищ, грунт, атмосферне повітря, повітря житлових і громадських будинків, повітря робочої зони, харчові продукти, полімерні матеріали.   

 

Відповідно до сфери акредитації ISO/IEC 17025:2005 ( ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) та IEC (Міжнародна електротехнічна комісія) формують спеціалізовану систему всесвітньої стандартизації), лабораторія проводить органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-хімічні, медико-біологічні, токсикологічні  випробуванняхарчових продуктів, продовольчої сировини, води питної та мінеральної, лікарських рослин, сільськогосподарської сировини, полімерних, синтетичних матеріалів та виробів з них, миючих засобів, порцеляни, об’єктів навколишнього середовища, мінеральних добрив та сировини для їх виготовлення, деревини та виробів з неї, будматеріалів та об’єктів будівництва, території населених пунктів і нафтогазових родовищ,  брухту чорних та кольорових металів та видає протоколи випробувань щодо безпеки та якості.

 

       Результати випробувань лабораторій акредитованих відповідно до стандарту ДСТУ

 

ISO/IEC 17025:2006 визнаються різними країнами, які мають  подібні лабораторії, що використовують цей стандарт в своїй роботі.

 

       Лабораторія забезпечена приміщеннями, засобами вимірювальної техніки, нормативними і методичними документами, що необхідні для виконання санітарно-гігієнічних досліджень. Слід зазначити, що в практиці роботи лабораторії використовуються надвисокочутливі засоби вимірювальної техніки, що забезпечують отримання результатів вимірювань на рівні межі визначення. До цих приладів слід віднести атомно-абсорбційні спенетрофотометри С-115М1, С-600 (для визначення солей важких металів), газові хроматографи «Кристал-2000», «Цвет-500М» (для визначення забруднювачів оточуючого середовища органічної природи, як-то: ароматичні вуглеводні, спирти, розчинники, тощо).

 

За останні 5 років фахівцями лабораторії освоєно і впроваджено в практику роботи 30 нових методик. Найважливішими є ті, які значно підвищили межу визначення шкідливих речовин в об’єктах довкілля та харчових продуктах. Це, в першу чергу, методики з газохроматографічного визначення отрутохімікатів в питній воді, грунті, воді відкритих водоймищ та харчових продуктах, метанолу в лікеро-горілчаних виробах, визначення суміші граничних вуглеводнів, бензолу, толуолу, ксилолу, уайт-спіриту, бензину, керосину, етанолу, діетиленгліколю, стиролу в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі. Крім того, на газових хроматографах,  проводиться активна робота щодо визначення мікотоксинів, гормонів, нітрозоамінів в харчових продуктах.

 

На виконання Державної програми профілактики йодної неостаточності у населення України та з метою попередження йод залежних захворювань лабораторією відділення гігієни харчування СГЛ освоєні і впроваджені методики визначення масової частки йоду в солі та йод – іонів в воді йодометричним методом.

 

   Санітарно-гігієнічна лабораторія виконує  такі функції:

 

- здійснення державної санітарно-гігієнічної експертизи продукції, напівфабрикатів, речовин, а також основних факторів, використання, передача або збут яких може нанести шкоду здоров’ю людини;

 

- участь в дослідженнях при рецензування видів діяльності, пов’язаних з потенційною загрозою для здоров’я людей. До таких видів діяльності відносяться виробництво, переробка та реалізація продуктів харчування, предметів гігієни та санітарії, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії, а також інші роботи з біологічними агентами та хімічними речовинами.

 

- проводить та організовує санітарно-гігієнічні дослідження шкідливих хімічних факторів  на об’єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду,  дає їм гігієнічну оцінку.

 

- забезпечує фахівців санітарно-гігієнічного відділу об’єктивними та достовірними результатами досліджень  з метою санітарно-гігієнічної оцінки ситуації та ведення системи моніторингу довкілля, розробки обґрунтованих санітарно-гігієнічних заходів при здійсненні запобіжного та поточного державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

 

- виконує роботу по наданню платних послуг на госпрозрахунковій основі за заявками населення та юридичних осіб:

 

- проводить санітарно-гігієнічні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища  та надає гігієнічну оцінку одержаним результатам;

 

- здійснює організаційно-методичну допомогу  та контролює роботу фахівців лабораторій міжрайонних лабораторних підрозділів Держсанепідслужби України» області які проводять санітарно-гігієнічні дослідження,  а також  лабораторій промислових підприємств з питань, що входять до її компетенції;

 

- веде облік  своєї роботи та складає щорічні статистичні звіти  про виконану роботу за формами, що затверджені Міністерством охорони здоров’я України;

 

- приймає щорічні статистичні звіти;

 

- проводить щорічний аналіз діяльності з урахуванням звітних даних санітарно-гігієнічних досліджень шкідливих хімічних факторів та розробляє пропозиції щодо покращання роботи;

 

- організовує та проводить наради, семінари для фахівців установ державної санітарно-епідеміологічної служби області з даного  розділу діяльності.

 

- забезпечує облік і оперативний розгляд скарг замовників за результатами проведення  вимірювань

Санітарно-гігієнічна лабораторія ДУ «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»